ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

———————————————-

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar en of per overschrijving binnen de 14 dagen na factuur datum.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3.Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR per factuur. Bij niet- naleving van een van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v de klant op de zelfde wijze verschuldigd(*)

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn; Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 6. Alle geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van aannemer/verkoper tot de volledige betaling.